Vagyonkezelés

Vagyonkezelés

A XVIII. kerületi Lakáskezelő Vállalat jogutódaként a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Vagyongazdálkodási Divíziója kezeli az önkormányzat tulajdonában álló lakásokat és üzleti célú ingatlanokat (üzlethelyiségek, raktárak, garázsok, telkek és területek), ideértve a bérbeadáshoz kapcsolódó adminisztratív, pénzügyi és műszaki feladatok ellátását, amelyeket az önkormányzattal kötött megállapodások rögzítenek. A bérbeadáson túl a Vagyongazdálkodási Divízió végzi az önkormányzati tulajdonú lakások és üzlethelyiségek elidegenítését, az azt megelőző értékbecslést, valamint a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő lakóházak, a Havanna hetivásár és a Havanna-lakótelepen található parkolók üzemeltetését, illetve az önkormányzat „Lakásért életjáradék” programjának működtetését is. A bérleményekkel kapcsolatos személyes ügyintézésre a Baross utca 7. szám alatti ügyfélszolgálati irodában van lehetőség. A személyes ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége és nyitvatartási ideje az elérhetőség menüpont alatt található.

Lakáskezelés

A Vagyongazdálkodási Divízió látja el a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közel 1300 lakáscélú ingatlan kezelői feladatait. Ebbe beletartozik a bérleti szerződések megkötése az önkormányzat illetékes testülete által kijelölt bérlőkkel, a lakások megfelelő műszaki állapotban történő birtokba adása, valamint a bérleti és egyes közüzemi díjak beszedése. A bérleti szerződés megszűnésekor a divízió veszi birtokba a lakásokat, tartja nyilván a megüresedett lakásokat, és készíti el a szükséges statisztikai kimutatásokat. A hatályos jogszabályok értelmében évente egyszer minden bérlakásban ellenőrizzük a bérlemény rendeltetésszerű használatát. Az ellenőrzésről a bérlőket normál esetben 8 nappal korábban, levélben értesítjük. Ha valamilyen rendkívüli esemény (például lakásfeltörés) történik, akkor soron kívüli ellenőrzést hajtunk végre.

Aktuális pályázat(ok)

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-nél az önkormányzat által rászorultsági alapon való lakáskiutaláson túl lehetőség van piaci alapon történő lakásbérlésre is. A Projekt18 Kft. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, üres helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását.

Üzleti célú ingatlanok bérbeadása

A Vagyongazdálkodási Divízió adja bérbe a mintegy 500 üzleti célt szolgáló helyiséget (üzlet, raktár, garázs, telek és terület) a vonatkozó helyi rendelet alapján. Az üres vagy megürült ingatlanokat pályáztatás útján hasznosítjuk. A beérkezett pályázatokról havonta dönt a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. helyiséggazdálkodási bizottsága. Ugyanez a testület dönt a bérleti szerződések meghosszabbításával, a bérleti jog átadásával és az egyéb igényekkel kapcsolatos kérelmekről is. A bérleti szerződések általános kondíciói: üzlet bérbeadásánál: közjegyzői okirat, 6 havi bérleti díjnak megfelelő kaució, társaság esetén a cégjegyzésre jogosult készfizető kezesség vállalása a megkövetelt.

Bérlemények műszaki ügyintézése

A Vagyonkezelési Divízió által ellátott teendők harmadik nagy területe a bérbe adott lakásokkal és üzlethelyiségekkel kapcsolatos műszaki ügyintézés, amely magában foglalja a birtokba adást megelőző műszaki felmérést és ezt követően a szükséges munkálatok megrendelését. A divízió vizsgálja ki a helyiségek műszaki állapotával kapcsolatban a bérlők, közös képviselők, gondnokok stb. által tett bejelentéseket, és teszi meg a szükséges állagmegóvó intézkedéseket.

Elidegenítés, értékbecslés

Az utóbbi időben az Önkormányzat saját maga végzi a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítését.
A Városgazda a hozzá beérkezett kérelmeket az Önkormányzat Vagyon- és lakásgazdálkodási Irodának küldi meg, ahol az illetékes testület (Tulajdonosi Bizottság, Képviselő-testület) elé terjesztik.

Gondnoki szolgálat

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. gondnoki tevékenységet is folytat azokban a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló lakóépületekben (Havanna u. 78., Fáy u. 2., Gyöngyvirág u. 49-51.), amelyek nem társasházként működnek. A házhoz beosztott munkatársak látják el a lakóépülettel, illetve a bérleményekkel kapcsolatos fenntartási feladatokat, így a takarítási, az üzemeltetési, valamint a hibabejelentéssel, illetve a fűtés- és melegvíz-szolgáltatással kapcsolatos teendőket.

A Havanna-lakótelepi parkolók és a Havanna heti vásár üzemeltetése

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. fizetős gépjárműparkolókat működtet a Havanna utcai lakótelepen a Vörösmarty és a Barcsay utcában. A biztonságos parkolás feltételeit 24 órás folyamatos őrzéssel igyekszünk megteremteni.
A Havanna hetivásár üzemeltetése: A Havanna-lakótelepen (a Baross utca és a Csontváry utca közötti területen) évek óta sikeresen működő hetivásár szombatonként hajnaltól áll az árusok és a vásárlók rendelkezésére. A vásár területén jelenleg 204 felfestett árusítóhely van. A nyilvántartásba vett kereskedőket heti rendszerességgel ellenőrzik a divízió munkatársai.

Lakásért életjáradék program működtetése

Az önkormányzat 1999-ben a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-t bízta meg a „Lakásért életjáradék” program működtetésével. A program szabályzata Budapest teljes területén, továbbá Vecsésen és Gyálon is megengedi életjáradékos szerződések kötését. 2010 végén 76 ilyen szerződést tartottunk nyilván, az új szerződések megkötése azonban 2011-től – forráshiány miatt – átmenetileg szünetel. Az életjáradék-program szabályzata a Jogszabályok, helyi rendeletek menüpont alatt található meg.

Jogszabályok, helyi rendeletek

Országos és helyi jogszabályok, rendeletek (lakástörvény, lakás- és helyiség rendelet) a lakáskezelési, illetve üzlethelyiségek bérbeadásával kapcsolatos tevékenységek szabályozása. Az önkormányzattal kötött ún. Alapszerződés a lakáskezelésre, valamint a Projekt18 Kft. haszonbérleti szerződése az önkormányzati üzlethelyiségekre. Vagyonkezelési szerződések a különböző telephelyekre vonatkozólag. Aktuális jogszabályok és helyi rendeletek (Jogtár)

Szerződési feltételek

A lakás, illetve az üzlethelyiség bérbeadásra vonatkozó fő feltétek, szerződésminták. Üzlet bérbeadásánál: közjegyzői okirat, 6 havi bérleti díjnak megfelelő kaució, készfizető kezesség vállalása a megkövetelt.


Személyes ügyfélszolgálat:

  • 1181 Budapest, Baross utca 7. | Telefon: +36-1-297-0799 | 290-3165, 297-4462

Ügyfélfogadási rend:

  • Hétfő: 8.00-18.00 óráig
  • Keddtől -csütörtökig: 8.00-16.00
  • Péntek: 08.00-13.00 óráig

Pénztár: 1181 Budapest, Baross utca 7. | Telefon: +36-1-297-0799

Nyitva tartás:

  • Hétfő: 8.00-18.00 óráig
  • Keddtől -csütörtökig: 8.00-16.00
  • Péntek: 08.00-13.00 óráig